ارزش های اخلاقی - شرکت برودتی حرارتی نیک
  • English
  • فارسی
ارزش های اخلاقی - شرکت برودتی حرارتی نیک
ارزش های اخلاقی

ما معتقدیم

1 )نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان به شمار میرود و همواره باید برای تامین سالمت و بهبود کیفیت زندگی کارکنان و کرامت انسانی تالش نمود.

2 )حفظ منافع ذینفعان و تامین رضایت مشتریان ، سرلوحه تمامی فعالیتهای شرکت است.

3 )حفظ ارزشهای اخالقی و رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها به ویژه استانداردهای زیست محیطی از الزامات تحکیم جایگاه اجتماعی شرکت است.

4 )رش د نوآوری و توسعه تفکر خالق در قالب کار تیمی به عنوان عوامل مهم موفقیت شرکت شناخته میشود.

5 )نظم، انضباط و تعهد سازمانی از ویژگیهای سازمانی شرکت برودتی و حرارتی نیک به شمار میرود.

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان خردمند شمالی، شماره 107، ساختمان نیک، کد پستی: ۱۵۸۵۹۸۳۱۱۱

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۲۶۰۷۳

فاکس :۰۲۱۸۸۸۳۸۱۸۸

پست الکترونیک: info@nikbh.com

All rights reserved by nikbh